logo
Hero image

Ondergrens voor EFRO Oost-subsidie per 1 januari verlaagd

22

december

Goed nieuws voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Oost-Nederland! De ondergrens voor de EFRO Oost-subsidie wordt per 1 januari verlaagd. Hierdoor kunnen kleinere mkb-bedrijven eerder profiteren van deze ondersteuning.

efro subsisdie.JPG

De Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn akkoord met de voorstellen van EFRO Oost voor de subsidiemogelijkheden van in 2024. Deze wijzigingen worden per 1 januari 2024 opgenomen in de Beleidsregel Programma EFRO Oost-Nederland 2022. Hieronder een samenvatting van de aanpassingen in de gewijzigde beleidsregel.

De boven- en ondergrens van de subsidie worden verruimd
Om meer ruimte te geven voor het mkb om in aanmerking te komen voor EFRO-subsidie is de ondergrens verlaagd naar € 250.000. Door de verlaagde ondergrens wordt het voor kleinere bedrijven haalbaarder om projecten te starten en te investeren in vernieuwende ideeën. Daarnaast wordt de bovengrens van de subsidie verhoogd naar € 2.000.000. Ook hiermee wordt het bereik van potentiële aanvragen verruimd. Met name demonstratieprojecten, met een grotere investerings-component lopen nu nog aan tegen de bovengrens van een miljoen euro.

Subsidiepercentage voor kennisinstellingen
Het subsidiepercentage voor kennisinstellingen is in de aangepaste beleidsregel verhoogd naar maximaal 50 procent. Daarmee wordt het gelijkgetrokken met dat van mkb-ondernemingen. Kennisinstellingen zijn belangrijke partijen om innovaties door mkb-bedrijven te testen en valoriseren. Het subsidiepercentage voor het grootbedrijf blijft maximaal 40 procent.

Financieringsinstrumenten
Uit eerdere verkenningen (ex-anteonderzoek) is gebleken dat mkb-ondernemingen in Oost-Nederland behoefte is aan financiering in de vorm van leningen en/of participaties. Daar is al ervaring mee opgedaan met de  ION+ fondsen. Hiervoor was en is veel animo. Op dit moment wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd om na te gaan of er nog behoefte bestaat aan een financieringsinstrument. Wanneer dit onderzoek daar aanleiding toe geeft, introduceert EFRO Oost in 2024 een nieuw financieringsinstrument introduceren. EFRO Oost stelt hiervoor een bedrag van € 12,5 miljoen beschikbaar.

Staatssteungrondslag 
In de Beleidsregel worden de staatssteunartikelen uit de AGVV genoemd op basis waarvan EFRO-subsidie wordt verleend. In verband met de inwerkingtreding van de gewijzigde AGVV per 1 juli 2023, moet de Beleidsregel opnieuw worden vastgesteld en kennisgegeven aan de Europese Commissie. Doordat een aantal nieuwe artikelen zijn opgenomen in de gewijzigde Beleidsregel, worden de subsidiemogelijkheden verruimd.

Geplande openstellingen in 2024

EFRO Oost gaat nu uit van de volgende openstellingen:

 • Test- en Demonstratieprojecten:  
  Op dit moment is het nog mogelijk aanvragen in te dienen voor Test- en Demonstratieprojecten onder de nu geldende voorwaarden. Vanaf 1 januari gelden voor deze aanvragen de gewijzigde voorwaarden uit de herziene beleidsregel en de gewijzigde AGVV.
 • Innovatieprojecten: 
  Vanaf 1 februari kunt u weer aanvragen indienen voor Innovatieprojecten. Ook hiervoor gelden dan de gewijzigde voorwaarden.
 • Financieringsinstrument
  Wanneer het ex-ante onderzoek daar aanleiding toe geeft, wordt in 2024 een nieuw financieringsdocument geïntroduceerd. 
  De bijbehorende budgetten (subsidieplafonds) worden na besluit gepubliceerd op de website van EFRO Oost. De voorgestelde hoogte van de openstellingen is: Innovatieprojecten – € 16 miljoen* en  Test- en demonstratieprojecten – € 11 miljoen*.

  De hier genoemde bedragen per actielijn worden daarnaast nog opgehoogd met het resterend budget uit de lopende openstellingen.

*Aan de vermelding deze bedragen kunnen geen rechten ontleend worden. Raadpleeg hiervoor t.z.t. de dan geldende subsidieplafonds.

Bron: Blik op EFRO Oost in 2024 (efro-oost.eu)